Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, znane szerzej jako RODO, to jedno z najważniejszych prawnych regulacji dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych. Wprowadzone w maju 2018 roku, RODO ma na celu zapewnienie spójnego i jednolitego podejścia do ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Jest to ogromny krok naprzód w dziedzinie ochrony prywatności użytkowników oraz nadawanie większej kontroli nad ich danymi.

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych ma zastosowanie do wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe w UE, niezależnie od ich wielkości czy branży. Dotyczy to zarówno dużych przedsiębiorstw, instytucji publicznych, jak i małych firm oraz stron internetowych. Głównym celem RODO jest zapewnienie ochrony prywatności i poufności danych osobowych obywateli UE, jak również uregulowanie sposobu przetwarzania tych danych.

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych wprowadza szereg zasad i wymogów, których należy przestrzegać w zakresie przetwarzania danych osobowych. Jednym z kluczowych aspektów jest konieczność posiadania podstawy prawnej do przetwarzania danych. Oznacza to, że przedsiębiorstwa i strony internetowe muszą mieć zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie tych danych lub mieć inną prawną podstawę do takiego przetwarzania, np. w celu wykonania umowy czy spełnienia obowiązku prawnego.

Kolejnym ważnym elementem RODO jest transparentność w przetwarzaniu danych. Przedsiębiorstwa i strony internetowe muszą dostarczać użytkownikom jasne i zrozumiałe informacje na temat celu przetwarzania danych, podmiotów, które będą miały dostęp do tych danych oraz praw użytkowników w zakresie ochrony danych osobowych. Oznacza to konieczność tworzenia przejrzystych polityk prywatności i klauzul informacyjnych, które będą łatwo dostępne dla użytkowników.

RODO nakłada również obowiązek na przedsiębiorstwa i strony internetowe dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych. Wymaga się wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem czy kradzieżą. Przedsiębiorstwa powinny przeprowadzać ocenę ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i dostosowywać swoje procedury w celu minimalizowania tego ryzyka.

Bezpieczeństwo IT RODO Strony internetowe
RODO

Czy strona internetowa musi mieć RODO?

To pytanie, które często zadają właściciele stron i przedsiębiorcy. Odpowiedź brzmi: tak, strona internetowa, która przetwarza dane osobowe, powinna spełniać wymogi RODO. RODO Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych zostało wprowadzone w celu zapewnienia ochrony prywatności i danych osobowych obywatelom Unii Europejskiej. RODO dotyczy nie tylko dużych przedsiębiorstw, ale także małych i średnich firm oraz […]